Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. osoby zarządzające w Spółce, tj. Panowie: Wojciech Faszczewski i Tomasz Rogala złożyli rezygnację z pełnienia funkcji, odpowiednio Prezesa i Członka Zarządu w Spółce, nie wskazując przy tym powodów rezygnacji.
Również w dniu 10 kwietnia Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 ksh, powołała Pana Wojciecha Faszczewskiego na Prezesa Zarządu Spółki oraz Tomasza Rogalę na Członka Zarządu Spółki. Obydwaj Panowie zostali powołani na następną kadencję rozpoczynającą się 10 kwietnia 2018 r.
Poniżej Spółka przekazuje informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia w odniesieniu do każdej z powołanych osób zarządzających.
Wojciech Faszczewski – Prezes Zarządu
Ukończył wyższe studia na Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Pepees. Jest także Prezesem Zarządu PPZ BRONISŁAW S.A., przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce zależnej Pepees ZPZ LUBLIN sp. z o.o., a także członkiem Rady Nadzorczej CHP Energia sp. z o.o. Wcześniej pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Pepees oraz był związany z Białostockim Ośrodkiem Onkologicznym – Oddział Chemioterapii i Nowotworów. Jest także byłym Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – Region Białystok. Od czerwca 2010 r. delegowany przez RN "PEPEES" S.A. do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Tomasz Rogala - Członek Zarządu
Pan Tomasz Rogala jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie i uzyskał tytuł mgr inż. SGGW AR. Od 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu PEPEES. Jest także Prezesem Zarządu Gospodarstwa Rolnego "Ponary" Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej CHP Energia Sp. z o.o. Pełnił dotychczas kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach handlowych i związanych z branżą nieruchomości, był ponadto członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie.

Powołane osoby zarządzające oświadczyły, że nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie widnieją także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-11 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-04-11 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 11, kwiecień 2018 10:01 Opublikował: Szymon Janucik