Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powzięte uchwały na NWZ 24 kwietnia 2018 r.

Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2018 r. wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach.
Z uwagi na nieustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, która miała być wybrana w drodze głosowania grupami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-24 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-04-24 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Powzięte uchwały
wto 24, kwiecień 2018 20:03 Opublikował: Szymon Janucik