Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta do raportu „Powzięte uchwały ma NWZ 24 kwietnia 2018r.

Raport bieżący nr 18/2018 korekta

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. informuje, że w załączniku do raportu 18/2018 „Powzięte uchwały ma NWZ 24 kwietnia 2018 r.” omyłkowo podano błędnie liczbę głosów biorących udział w głosowaniu oraz wyniki głosowania nad uchwałami.

Uchwała nr 1
Zamiast:
„W głosowaniu wzięło udział 76.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 76.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 76.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Powinno być:
„W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Uchwała nr 2
Zamiast:
„W głosowaniu wzięło udział 76.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 76.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 76.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Powinno być:
„W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Uchwała nr 3
Zamiast:
„W głosowaniu wzięło udział 76.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 76.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 76.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Powinno być:
„W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.426.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
wstrzymujących się oddano 200.000 ważnych głosów”

Uchwała nr 4
Zamiast:
„W głosowaniu wzięło udział 76.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 76.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 76.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Powinno być:
„W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Uchwała nr 5
Zamiast:
„W głosowaniu wzięło udział 76.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 76.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 76.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Powinno być:
„W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 72.626.255 głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 72.626.255 ważnych głosów,
przeciw nie oddano głosów
nikt się nie wstrzymał”

Uchwała Nr 6:
Zamiast:
„W głosowaniu wzięło udział 76.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 76.626.255 głosów
za przyjęciem uchwały oddano 49.865.192 ważnych głosów,
przeciw oddano 22.761.063 głosy
nikt się nie wstrzymał
sprzeciwu nie zgłoszono”

Powinno być:
„W głosowaniu wzięło udział 72.626.255 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego, na
które przypada 72.626.255 głosów
za przyjęciem uchwały oddano 49.865.192 ważnych głosów,
przeciw głosów nie oddano
wstrzymujących się oddano 22.761.063 ważne głosy”

Poprawiona wersja Załącznika jest dołączona do raportu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 w zw. z § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-25 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-04-25 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 25, kwiecień 2018 13:14 Opublikował: Szymon Janucik