Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej

Raport bieżący nr 23/2018
Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy audytorskiej WBS Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3685 celem przeprowadzenia:
- badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019,
- badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej ZPZ „LUBLIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za lata 2018 i 2019,
- badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej PPZ „Bronisław” Sp. z o.o. z siedzibą w Bronisławiu za lata 2018 i 2019,
- badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej CHP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnach Wawrzyńcach za lata 2018 i 2019, oraz:
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” za lata 2018 i 2019, a także:
- przeglądu półrocznych sprawozdań w/w spółek i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej „PEPEES” sporządzanych w ww. okresach.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Zarządowi Spółki zawarcie umowy z WBS Audyt Sp. z o.o. na dokonanie ww. czynności rewizji finansowej.
Umowa z WBS zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.
Wybór firmy WBS Audyt Sp. z o. o. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach […] oraz w oparciu o wewnętrzne polityki i procedury. Spółka nie korzystała wcześniej z usług firmy WBS Audyt Sp. z o. o.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-06 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-06-06 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 06, czerwiec 2018 09:48 Opublikował: Szymon Janucik