Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 lipca 2018 roku otrzymał z Sądu Okręgowego Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy („Sąd”) odpis pozwu złożonego przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie („Powód”) przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał nr 25 i 29 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz o uchylenie uchwały nr 12 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 jak również wskazanych powyżej uchwał nr 25 i 29 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej podjętych w dniu 11 maja 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 12 maja 2018 r.
Razem z odpisem pozwu Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu z dnia 29 czerwca 2018 r. o zabezpieczeniu roszczenia Powoda poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonych uchwał nr 12, 25 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2018 r., w tym poprzez:
a) zakazanie dokonywania czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do przeniesienia zysku Spółki za rok 2017 na kapitał rezerwowy – fundusz inwestycyjny w zakresie objętym uchwałą nr 12;
b) zawieszenie postępowania rejestrowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego wpisu do Rejestru na podstawie uchwał nr 25 i 29.
Postanowienia Sądu są nieprawomocne.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-04 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-07-04 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 04, lipiec 2018 15:50 Opublikował: Szymon Janucik