Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufneW nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 dotyczącym zawarcia umowy limitu kredytu  wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ( „PKO BP”), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 3 sierpnia  2018 r. aneksu do w/w umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław) a PKO BP (Aneks).

Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 52 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 32,5 mln zł, Lublinowi – do 12,5 mln zł i Bronisławowi – do 7 mln zł. W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
•    kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 0,7 mln zł i Bronisławowi – 0,75 mln zł,
•    kredyt obrotowy odnawialny:  Emitentowi 12 mln zł, Lublinowi – 4 mln zł i Bronisławowi – 4,25 mln zł,
•    kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 16,5 mln zł, Lublinowi – 7,8 mln zł i Bronisławowi – 2 mln zł.
Limit został udzielony do 31 sierpnia 2019 roku.
Pozostałe warunki umowy o multilinie nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

pią 03, sierpień 2018 14:06 Opublikował: Przemysław Modzelewski