Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu powództwa o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ

Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 dotyczącego wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2018 r. („ZWZ”) oraz zabezpieczenia roszczenia EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie („Powód”) poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonych uchwał, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 roku otrzymał z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział I Cywilny („Sąd”) odpis postanowienia zmieniającego postanowienie Okręgowego Sądu Gospodarczego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2018 r. o zabezpieczeniu roszczenia o którym mowa w ww. raporcie bieżącym, w ten sposób, że Sąd oddalił wniosek Powoda o zakazanie dokonywania czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do przeniesienia zysku Spółki za rok 2017 na kapitał rezerwowy – fundusz inwestycyjny w zakresie objętym uchwałą nr 12. Natomiast w pozostałym zakresie tj. dotyczącym zawieszenia postępowania rejestrowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego wpisu do Rejestru na podstawie uchwał nr 25 i 29, zażalenie Spółki zostało oddalane. Postanowienie Sądu jest prawomocne.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-28 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-08-28 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 28, sierpień 2018 15:34 Opublikował: Szymon Janucik