Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiany do porządku obrad NWZ na żądanie akcjonariuszy

Raport bieżący nr 32/2018

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka"), informuje, iż w związku z żądaniami akcjonariuszy Spółki zgłoszonymi w trybie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonał zmiany planowanego porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2018 r. („NWZ”) (raport bieżący nr 26/2018).

Jednocześnie Spółka informuje, że osoba fizyczna posiadająca powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, wniosła żądanie zamieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad NWZ, a mianowicie po punkcie 7 ogłoszonego porządku obrad dodanie kolejnego punktu: „Zmiany w Radzie Nadzorczej (odwołanie i powołanie członka/członków Rady Nadzorczej)”.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad złożył także akcjonariusz Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, również posiadający powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, który wniósł o umieszczenie bezpośrednio przed punktem 7 ogłoszonego porządku obrad NWZ, o treści „Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.” punktu o treści ”Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji” oraz o umieszczenie bezpośrednio przed ostatnim punktem ogłoszonego porządku obrad NWZ ”Zamknięcie obrad” punktu „Pytania i ewentualne wnioski do Zarządu Spółki”.

Akcjonariusze przedstawili stosowne projekty uchwał.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść zmienionego porządku obrad i projekty uchwał na NWZ uwzględniające projekty zgłoszone przez ww. Akcjonariuszy.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-30 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-11-30 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 30, listopad 2018 12:37 Opublikował: Szymon Janucik