Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 34/2018
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 grudnia 2018 r. odwołało dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Macieja Kalińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Piotra Taracha, Sekretarza Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Stankowskiego, członka Rady Nadzorczej panią Agatę Czerniakowską oraz Członka Rady Nadzorczej pana Roberta Malinowskiego.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w tym samym dniu te same osoby na członków Rady Nadzorczej oraz dodatkowo powołało pana Tomasza Nowakowskiego na członka Rady Nadzorczej.
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniami zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-12-19 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 19, grudzień 2018 10:20 Opublikował: Szymon Janucik