Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

Raport bieżący nr 14/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie jednostkowego raportu rocznego z dnia 20 marca 2017 r., obejmującej następujące zmiany:

  1. w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016 (uwzgledniającym ujawnienia wymagane dla Sprawozdań Zarządu z działalności w ww. okresie):

  1. na stronie 6 słowa:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 9.931.499; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 10,45%”

zastąpiono słowami:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – liczba akcji 9.931.499 liczba głosów: 0; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 0% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”.

  1. na stronie 45 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

19 634 843

20,67

19 634 843

20,67

Michał Skotnicki*

10 700 011

11,26

10 700 011

11,26

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Krzysztof Borkowski pośrednio

7 923 409

8,34

7 923 409

8,34

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**

9 931 499

10,45

9 931 499

10,45

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,45

6 133 100

6,45

 Pozostali

34 902 138

36,74

34 902 138

36,74

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 30.334.854 akcji/głosów co odpowiada 31,931% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

** Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w wyniku wezwania ogłoszonego 21 września 2016 r. nabył 3.532.768 akcji.”

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

19 634 843

20,67

19 634 843

20,67

Michał Skotnicki*

10 700 011

11,26

10 700 011

11,26

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Krzysztof Borkowski pośrednio

7 923 409

8,34

7 923 409

8,34

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**

9 931 499

10,45

0

0

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,45

6 133 100

6,45

 Pozostali

34 902 138

36,74

34 902 138

36,74

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 30.334.854 akcji/głosów co odpowiada 31,931% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

** Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w wyniku wezwania ogłoszonego 21 września 2016 r. nabył 3.532.768 akcji. Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

  1. w Sprawozdaniu finansowym za rok 2016 na stronie 29 słowa;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 6.398.731; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 6,7355 %”

zastąpiono słowami;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji: 6.398.731- liczba głosów 0; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 0 % (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”

  1. w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 na stronie 34 słowa;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 6.398.731; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 6,7355 %”

zastąpiono słowami;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji: 6.398.731- liczba głosów 0; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 0 % (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”

Skorygowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwiec 2019 16:43 Opublikował: Szymon Janucik