Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2017

Raport bieżący nr 16/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2017 r., z dnia 31 sierpnia 2017 r., obejmującej następujące zmiany w zakresie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2017 r., tj.:

  1. na stronie 5 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 395 465

21,47

20 395 465

21,47

Michał Skotnicki*

10 700 011

11,26

10 700 011

11,26

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Krzysztof Borkowski pośrednio

7 923 409

8,34

7 923 409

8,34

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46

6 133 100

6,46

 Pozostali**

41 852 815

44,06

41 852 815

44,06

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 31.095.476 akcji/głosów co odpowiada 32,732% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

**Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dotychczasowy znaczący akcjonariusz Spółki) został ujęty w wierszu „Pozostali”, ponieważ zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2017 r. zbył łącznie 700.000 akcji i obecnie nie przekracza 5% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów.

Nikt z pozostałych akcjonariuszy nie zgłosił stanu posiadania co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym, a w konsekwencji od dnia przekazania do publicznej wiadomości poprzedniego raportu kwartalnego tj. 15 maja 2017 r. nie miały miejsca inne niż ww. zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki.

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 395 465

21,47

20 395 465

21,47

Michał Skotnicki*

10 700 011

11,26

10 700 011

11,26

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Krzysztof Borkowski pośrednio

7 923 409

8,34

7 923 409

8,34

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46

6 133 100

6,46

 Pozostali**

41 852 815

44,06

37 281 316

39,25

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 31.095.476 akcji/głosów co odpowiada 32,732% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

**Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dotychczasowy znaczący akcjonariusz Spółki) został ujęty w wierszu „Pozostali”, ponieważ zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2017 r. zbył łącznie 700.000 akcji i obecnie nie przekracza 5% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów. Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nikt z pozostałych akcjonariuszy nie zgłosił stanu posiadania co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym, a w konsekwencji od dnia przekazania do publicznej wiadomości poprzedniego raportu kwartalnego tj. 15 maja 2017 r. nie miały miejsca inne niż ww. zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki.

Skorygowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2017 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwiec 2019 16:45 Opublikował: Szymon Janucik