Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

Raport bieżący nr 18/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017 z dnia 29 marca 2018 r., obejmującej następujące zmiany:

  1. w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017 (uwzgledniającym ujawnienia wymagane dla Sprawozdań Zarządu z działalności w ww. okresie):

  1. na stronie 6 słowa:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 21.444.561; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 22,57%”

zastąpiono słowami:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – liczba akcji 21.444.561 liczba głosów: 42 328; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 0,04% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”.

  1. na stronie 7 słowa:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 21.444.561; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 22,57%”

zastąpiono słowami:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – liczba akcji 21.444.561 liczba głosów: 42 328; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 0,04% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”.

  1. na stronie 48 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

[%]

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 395 465

21,47%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

21 444 561

22,57%

Michał Skotnicki*

10 700 011

11,26%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

Krzysztof Borkowski (pośrednio, w tym Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.)

7 923 409

8,34%

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

 Pozostali

15 010 911

15,80%

Ogółem

95 000 000

100,00%

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 31.095.476 akcji/głosów co odpowiada 32,73% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

[%]

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 395 465

21,47%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**

21 444 561 / 42 328

22,57% / 0,04%

Michał Skotnicki*

10 700 011

11,26%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

Krzysztof Borkowski (pośrednio, w tym Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.)

7 923 409

8,34%

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

 Pozostali

15 010 911

15,80%

Ogółem

95 000 000

100,00%

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 31.095.476 akcji/głosów co odpowiada 32,73% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

** Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

  1. stronie 48 i 49 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

[%]

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

21 444 561

22,57%

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

 Pozostali

17 398 077

18,31%

Ogółem

95 000 000

100,00%

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

[%]

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**

21 444 561 / 42 328

22,57% / 0,04%

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

 Pozostali

17 398 077

18,31%

Ogółem

95 000 000

100,00%

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

** Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

  1. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017:

  1. na stronie 30 słowa;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 21.444.561; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 22,57%”

zastąpiono słowami;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji: 21.444.561- liczba głosów 42 328; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 0,04 % (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”

  1. w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017:

  1. na stronie 36 słowa;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 21.444.561; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 22,57%”

zastąpiono słowami;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji: 21.444.561- liczba głosów 42 328; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 0,04% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”

Skorygowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwiec 2019 16:47 Opublikował: Szymon Janucik