Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

Raport bieżący nr 19/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r., z dnia 15 maja 2018 r., obejmującej następujące zmiany w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018:

  1. na stronie 25 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 703 282

21,79

20 703 282

21,79

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45

21 325 780

22,45

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych***

21 444 561

22,57

21 444 561

22,57

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46

6 133 100

6,46

 Pozostali

17 398 077

18,31

17 398 077

18,31

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 703 282

21,79

20 703 282

21,79

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45

21 325 780

22,45

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**

21 444 561

22,57

42.328

0,04

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46

6 133 100

6,46

 Pozostali

17 398 077

18,31

17 398 077

18,31

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

** Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

  1. na stronie 26 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Maksymilian Maciej Skotnicki

20 703 282

21,79

20 703 282

21,79

Michał Skotnicki

21 325 780

22,45

21 325 780

22,45

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

22 908 318

24,11

22 908 318

24,11

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46

6 133 100

6,46

 Pozostali

15 934 320

16,77

15 934 320

16,77

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

 

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Maksymilian Maciej Skotnicki

20 703 282

21,79

20 703 282

21,79

Michał Skotnicki

21 325 780

22,45

21 325 780

22,45

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

22 908 318

24,11

42.328

0,04

 Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46

6 133 100

6,46

 Pozostali

15 934 320

16,77

15 934 320

16,77

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

 

Skorygowane Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwiec 2019 16:48 Opublikował: Szymon Janucik