Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.

Raport bieżący nr 23/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r., z dnia 15 maja 2018 r., obejmującej zmiany w zakresie Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy kwartał zakończony dnia 31 marca 2019 r., tj. na stronie 42 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych

27 609 982

29,06%

27 609 982

29,06%

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45%

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 703 282

21,79%

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

7 995 200

8,42%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

6 133 100

6,46%

Pozostali

11 232 656

11,82%

11 232 656

11,82%

Ogółem

95 000 000

100,00%

95 000 000

100,00

* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych*

27 609 982

29,06%

2 205 252

2,32%

Michał Skotnicki**

21 325 780

22,45%

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki **

20 703 282

21,79%

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

7 995 200

8,42%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

6 133 100

6,46%

Pozostali

11 232 656

11,82%

11 232 656

11,82%

Ogółem

95 000 000

100,00%

95 000 000

100,00

* Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

** Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

Skorygowany Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy kwartał zakończony dnia 31 marca 2019 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwiec 2019 16:52 Opublikował: Szymon Janucik