Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH

Raport bieżący nr 27/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki PEPEES S.A. ("Spółka"), przekazuje w załączeniu, na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna raportu: §19 ust. 1 pkt 12_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-12 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-07-12 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 12, lipiec 2019 19:44 Opublikował: Szymon Janucik