Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 29/2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 27/2018 oraz 18/2017 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. [obecnie Santander Bank Polska, dalej również Bank], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 5 sierpnia 2019 r. kolejnego aneksu do umowy o multilinię zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o.[Bronisław] a Bankiem [Aneks].

Na mocy Aneksu do umowy o multilinie, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do 55,5 mln zł w ten sposób, że kredyt obrotowy udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 17 mln zł, 2 mln zł oraz 10 mln zł, kredyt rewolwingowy odpowiednio 13 mln zł, 3 mln zł i 5 mln zł, a kredyt bieżący odpowiednio 4 mln zł, 0,75 mln zł i 0,75 mln zł.
Ponadto Aneks do umowy o multilinie przedłużył dzień spłaty do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Dodatkowo na mocy Aneksu hipotekę umowną łączną ustanowioną jako jedno z zabezpieczeń zmniejszono do kwoty 58,5 mln zł.
Pozostałe warunki umowy o multilinie nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-05 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-08-05 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pon 05, sierpień 2019 14:08 Opublikował: Szymon Janucik