Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wniesienie pozwu przez Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie

Raport bieżący nr 11/2020

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_ informuje, iż Spółka otrzymała odpis wniesionego przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał nr 9 i 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. Treść zaskarżonych uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 7/2020.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data     Imię i Nazwisko     Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2020-06-05     Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu    
  2020-06-05     Tomasz Rogala     Członek Zarządu
pią 05, czerwiec 2020 14:10 Opublikował: Przemysław Modzelewski