Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 12/2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 29/2019 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A. [Bank], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 17 lipca 2020 r. kolejnego aneksu do umowy o multilinię zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a Bankiem [Aneks].
Na mocy Aneksu do umowy o multilinię, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do 58,5 mln zł w ten sposób, że kredyt obrotowy udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 17 mln zł, 2 mln zł oraz 8,5 mln zł, przy czym spłata tego kredytu następować będzie w równych miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2021 roku, kredyt rewolwingowy odpowiednio 14,5 mln zł, 4 mln zł i 6,3 mln zł, przy czym począwszy od lutego 2021 roku limity dla kredytu rewolwingowego będą ulegały comiesięcznemu zmniejszaniu, a kredyt bieżący odpowiednio 4 mln zł, 1,5 mln zł i 0,7 mln zł.
Ponadto Aneks do umowy o multilinię przedłużył dzień spłaty do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Pozostałe warunki umowy o multilinię nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-17 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-07-17 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 17, lipiec 2020 14:34 Opublikował: Szymon Janucik