Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 31/2005

Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 31/2005)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zawarciu znaczącej umowy: W dniu 12 września 2005r. pomiędzy Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży została zawarta umowa o kredyt krótkoterminowy w PLN.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności tj. skup ziemniaków ze zbiorów 2005r. Kredyt udzielony został na okres od 12.09.2005r. do 31.08.2006r. Odestki od wykorzystanego kredytu, naliczane są w PLN według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego, powiększone o marżę Banku. Kredyt jest zabezpieczony w formie: - weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji Emitenta, - pełnomocnictwa do pobierania środków ze wszystkich rachunków Emitenta prowadzonych w Banku, - przewłaszczenia skupionych ziemniaków oraz wyrobów gotowych powstałych w wyniku ich przetworzenia o wartości księgowej netto nie niższej niż kwota udzielonego kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank, w wysokości przewłaszczonych zapasów. Przedmiotowa umowa jest pierwszą umową kredytową zawartą przez Emitenta z Bankiem Millennium S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy. Wartość niniejszej umowy przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.


Data autoryzacji: 13.09.2005 17:21
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
wto 13, wrzesień 2005 17:21 Opublikował: Szymon Janucik