Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 40/2005

Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 40/2005)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zawarciu znaczącej umowy: W dniu 29 listopada 2005 roku pomiędzy Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z projektem będącym przedmiotem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Kredyt udzielony jest na okres od 29 listopada 2005r. do 30 czerwca 2013r. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30 września 2006r. Bank stawia do dyspozycji Emitenta powyższy kredyt po spełnieniu łącznie następujących warunków (warunek rozwiązujący): 1)przedłożeniu przez Emitenta w Banku podpisanej umowy o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podpisania niniejszej umowy, 2)prawomocnym ustanowieniu zabezpieczeń. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: 1)hipoteka umowna zwykła na zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul.Poznańskiej 121, będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta wraz z częściami składowymi nieruchomości budynkowych, 2)hipoteka kaucyjna na zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul.Poznańskiej 121, będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta wraz z częściami składowymi nieruchomości budynkowych, 3)przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków posadowionych na nieruchomości, o której mowa w pkt.1 i 2, 4)przelew wierzytelności pieniężnej z umowy o dofinansowanie projektu, podpisanej przez Emitenta z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotowa umowa jest pierwszą umową zawarta z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy. Wartość przedmiotowej umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Raport sporządzono na podstawie §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. wsprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Data autoryzacji: 29.11.2005
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
wto 29, listopad 2005 17:01 Opublikował: Szymon Janucik