Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 30/2006

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PEPEES" S.A.

Raport bieżący nr 30/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży działając na podstawie art. 399 ksh w zw. z art.400 § 1 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień

17 października 2006r. o godz. 12 w siedzibie Spółki
Porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7.Sprawy różne

8.Zamknięcie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. 183, poz. 1538 ) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, w sekretariacie Spółki, pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 10 października 2006r. do godz. 12.00, świadectwo depozytowe w oryginale wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu (blokada akcji). Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności ze stosowną opłatą skarbową. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 11.00 – 12.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 15.09.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pią 15, wrzesień 2006 17:31 Opublikował: Szymon Janucik