Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Sprzedaż "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2007 i 6/2007, informuje iż zostały wypełnione wszystkie warunki zawieszające przewidziane w umowie warunkowej sprzedaży 100% udziałów "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o. W związku z powyższym w dniu 15 maja 2007r. pomiędzy "PEPEES" S.A. a "ROYAL UNIBREW" A/S z siedzibą w Faxe w Danii dokonano zamknięcia transakcji sprzedaży "BROWAR ŁOMŻA" poprzez zawarcie umowy rozporządzającej udziałami.

"PEPEES" S.A. zbył na rzecz "ROYAL UNIBREW" A/S z siedzibą w Faxe w Danii - 110.591 udziałów "BROWAR ŁOMŻA" Sp.zo.o. o łącznej wartości nominalnej 55.295.500,00 PLN za łączną kwotę 126.000.749,94 PLN tj. 1.139,34 PLN za jeden udział. Wartość ewidencyjna netto zbytych aktywów po uwzględnieniu kapitału z aktualizacji wyceny w księgach rachunkowych "PEPEES" S.A. wynosi 36.976.310,43 PLN.

Pakiet udziałów stanowiący przedmiot transakcji stanowił 100% udziałów w kapitale zakładowym "BROWAR ŁOMŻA" Sp.zo.o. i taką samą ilość głosów na Zgromadzeniu Wspólników przedmiotowej Spółki. Po dokonaniu transakcji zbycia udziałów "PEPEES" S.A. nie posiada udziałów w "BROWAR ŁOMŻA" Sp.zo.o.

Zbyte aktywa stanowiły długoterminową lokatę kapitałową "PEPEES" S.A.

Pomiędzy stronami transakcji nie występują powiązania .

Zbyte udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, przekraczające 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1. ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data                     Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja                                 Podpis 

2007-05-16           Andrzej Kiełczewski        Prezes Zarządu                                      Andrzej Kiełczewski

2007-05-16           Adam Karaś                  Członek Zarządu Dyrektor Finansowy        Adam Karaś

śro 16, maj 2007 08:55 Opublikował: Szymon Janucik