Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący nr 13/2007

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PEPEES" S.A.

Raport bieżący nr 13/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PEPEES" S.A. wraz z porządkiem obrad:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a/ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. b/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

c/ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2006.

d/ sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

e/ podziału zysku netto za rok obrotowy 2006.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

b/ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

a/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2006.

b/ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES.

c/ sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) w stosunku 1:100 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej

z dokonaniem podziału akcji Spółki.

Proponowana zmiana w Statucie Spółki:

Art. 8.1. i 8.2. Brzmienie obecne:

8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na 1.170.000 ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie złotych: sześć 00/100 ) każda.

8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 1170000.

Brzmienie proponowane:

8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych ) i dzieli się na 117.000.000 ( słownie: sto siedemnaście milionów ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy

( słownie: sześć groszy) każda.

8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 117000000.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia. ( Punkt został zamieszczony w porządku obrad na podstawie art. 400 ksh - na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących ponad 10 % głosów w ogólnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "PEPEES" S.A.)

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. 183, poz. 1538 ) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, w sekretariacie Spółki , pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 21 czerwca 2007r. do godz. 12.00, świadectwo depozytowe w oryginale wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza zdematerializowanych akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu (blokada akcji). Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności ze stosowną opłatą skarbową. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 11.00 – 12.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 18.05.2007

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pią 18, maj 2007 18:00 Opublikował: Szymon Janucik