Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący nr 3/2005

Projekty uchwał na NWZA (raport nr 3/2005)

Podstawa prawna

§ 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. , informuje, iż zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Skarbu Państwa, zmieniono treść projektu Uchwały Nr 5 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.01.2005r., przekazanej do Komisji Papierów Wartościowych Raportem Bieżącym nr 1/2005. Pozostałe projekty Uchwał na przedmiotowe NWZA pozostają bez zmian zgodnie z RB nr 1/2005.
Projekt Uchwały Nr 5 otrzymał następujące brzmienie:

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 28.01.2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości należących do spółki.

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności nieruchomości należących do Spółki, w skład których wchodzą następujące działki:

LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia m2

1. 34042 Jedwabne 454 20930

2. 26378 Kolno 1372/1 30725

3. 26377 Mały Płock II

Mały Płock II 171/2

172/2 9290

6440

4. 19805 Radziłłów 409/2 25396

5. 26376 Stare Kiełcze Lachowo 174 25000

6. 27806 Stawiski 248/1 37600

7. 19806 Świdry Awissa Szczuczyn 158 15300

8. 19807 Wąsosz

Wąsosz 1720/1

1720/4 19300

11900

9. 28830 Wizna 829 22800

10. 29747 Jednaczewo 1322/2 1079

11. 29747 Jednaczewo 1322/3 965

12. 29747 Jednaczewo 1322/4 1094

13. 29747 Jednaczewo 1322/6 5158

§2

W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny , nastąpi na warunkach określonych Uchwałą Rady Nadzorczej, jednakże za cenę nie niższą niż wartość księgowa.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się po dacie zbycia każdej nieruchomości, szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały, obejmującego w szczególności informacje na temat wykorzystania pozyskanych środków finansowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

Data autoryzacji: 21.12.04 08:48
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


pią 18, luty 2005 13:07 Opublikował: Szymon Janucik