Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEPEES S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący Nr 16/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje teść projektów Uchwał wraz z załącznikami, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2007r.
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje teść projektów Uchwał wraz z załącznikami, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2007r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana.................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie sposobu głosowania

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1....................

2....................

3....................

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2002, Nr76, poz.694 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2006, na które składa się :

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 183.239 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

2) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006-31.12.2006 wykazujący zysk netto w kwocie: 1.903.003,49 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące 49/100 złotych),

3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.749 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) ,

4) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.458 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

5) informacja dodatkowa.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2006.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ...............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ....................................................

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2005.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie podziału zysku Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. za rok obrotowy 2006. Na podstawie art. 20.2 pkt.5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.903.003,49 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące trzy złote czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe – fundusz inwestycyjny oraz

nierozliczony wynik lat ubiegłych w kwocie 43.099.278,63 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze), wynikający ze zmian zasad rachunkowości – na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Franciszkowi Teodorowi Droździelowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. – do dnia 23.06.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Mariuszowi Przystupie – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. – do dnia 17.10.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 23.06.2006r. oraz Prezesa Zarządu Spółki od dnia 23.06.2006r. do dnia 31.12.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Adamowi Karasiowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 17.10.2006r. – do dnia 31.12.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Jackowi Dowgiałło – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w okresie: od dnia 01.01.2006r. – do dnia 03.01.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Zygmuntowi Karczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2006r. – do dnia 23.06.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Dorocie Sylwii Kopczyńskiej – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Dawidowi Sukaczowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 16.02.2006r. – do dnia 31.12.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Tomaszowi Łuczyńskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 23.06.2006r. – do dnia 31.12.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Zygmuntowi Barańskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 16.02.2006r. – do dnia 23.06.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych , uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006, na które składa się :

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę 219.206 tys. zł, (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dwieście sześć tysięcy złotych),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.651 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.651 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 4.214 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście czternaście tysięcy złotych złotych),

5) dodatkowa informacja.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2006 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w stosunku 1:100 oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6,00 zł. na 0,06 zł. oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 117.000.000 akcji.

2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 6,00 zł. na 100 akcji o wartości nominalnej 0,06 zł.

3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany kapitału zakładowego Spółki.

§2

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki treść Art. 8.1. i 8.2. Statutu Spółki w brzmieniu:

8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na 1.170.000 ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie złotych: sześć 00/100 ) każda.

8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 1170000.

otrzymuje następujące brzmienie:

8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych ) i dzieli się na 117.000.000 ( słownie: sto siedemnaście milionów ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy

( słownie: sześć groszy) każda.

8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 117000000.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 27

(Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w osobach Pana Dawida Sukacza rep. BBI CENTRAL NFI S.A., Pana Wojciecha Faszczewskiego oraz Pana Macieja Grabskiego rep.Grabski Inwestycje Finansowe Sp.zo.o. )

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: (a) nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się w formie wezwania na sprzedaż akcji Spółki, które zostanie ogłoszone do 31 lipca 2007 roku, (b) łączna liczba nabywanych przez Spółkę w wezwaniu akcji wyniesie maksymalnie 550.000 (pięćset pięćdziesiat tysięcy tysięcy), a maksymalna cena jednej akcji ogłoszona w wezwaniu wyniesie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, (c) wysokość środków przeznaczonych na realizację nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 100.000.000,00 (sto milionów) złotych. Termin rozpoczęcia i zakończenia wezwania na sprzedaż akcji Spółki zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 4.

3. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków i terminów wezwania na sprzedaż akcji Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej.

4. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania powyższego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ....................................................

UCHWAŁA Nr 28

(Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego ponad 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ tj. Central Capital LLC rep. pzez Józefa Huberta Gierowskiego)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia odwołać Panią/Pana [] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 29

(Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego ponad 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ tj. Central Capital LLC rep. pzez Józefa Huberta Gierowskiego)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia powołać Panią/Pana [] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 30

(Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego ponad 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ tj. Central Capital LLC rep. pzez Józefa Huberta Gierowskiego)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

Na podstawie art. 385 §§ 3,5,6,8 Kodeksu spółek handlowych w związku z wnioskiem akcjonariusza z dnia 23 maja 2007 r. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia dokonać wyboru Pani/Pana [] na członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, oraz deleguje go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Pani/Pan [] zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawniony jest do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt 3 RM z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
wto 12, czerwiec 2007 09:41 Opublikował: Szymon Janucik