Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A.

Raport bieżący nr 19/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
W dniu 28 czerwca 2007r. Pan Tomasz Łuczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 powołało do składu Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. :

- Pana Macieja Grabskiego

- Pana Włodzimierza Rembisza

Pan Maciej Grabski

Pan Maciej Grabski w roku 1987po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, w związku z przemianami gospodarczymi zachodzącymi w Polsce, podjął decyzję o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

W latach 1990 - 1996 Pan Maciej Grabski prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji. Następnie w latach 1997-2005 współtworzył jako Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu, a wcześniej jako Członek Rady Nadzorczej, spółkę Wirtualna Polska S.A (1997 - 2005). W latach 2006 – 2007 był współtwórcą funduszu kapitału zalążkowego Business Angel Seedfund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.Obecnie Pan Maciej Grabski pełni funkcje prezesa zarządu w spółkach Otwarta Przestrzeń Sp. z o.o. (od12.2006), Sopocka Leśna Enklawa Sp. z o.o. (od 04.2006), G135 Sp. z o.o.(od 12.2006), K2 Sp. z o.o. (od02.2007), Format Inwestment S.A. (od 07.2006), PW14 Sp. z o.o. (od 03.2007), Business Angel Seedfund Sp. zo.o. (od 12.2006), Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (od 10.2004) oraz jest członkiem zarządu spółek Grabski Inwestycje Finansowe Sp. z o.o. (od 12.2000), Broadwalk Services (od 05.2005) oraz Jastarnia Home Sp. z o.o. (od 01.2007). Od kwietnia 2007 r. Pan Maciej Grabski jest także członkiem Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowknej Pekabex S.A. w upadłości. W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Maciej Grabski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Wirtuakna Polski S.A. (10.2001 - 07.2004), a następnie Członka Zarządu tej spółki (21.07.2005 - 30.08.2005) Pan Maciej Grabski posiada udziały w następujących spółkach: Otwarta Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, G135 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, K2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Grabski Inwestycje Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PW14 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Business Angel Seedfund Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Euro — Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Jurna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a także posiada akcje spółki Format Inwestment S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz z okresie 10.2004-07.2005 posiadał akcje Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Zarówno w ciągu ostatnich pięciu lat, jak i obecnie Pan Maciej Grabski jest aktywnym inwestorem giełdowym,przy czym jego udział w spółkach kapitałowych nie przekraczał i nie przekracza 5%. Pan Maciej Grabski nie jest akcjonariuszem Emitenta i nie zostały mu przyznane opcje na akcje Emitenta.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Maciej Grabski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat, ani nie jest obecnie, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Pan Maciej Grabski nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta oraz w ciągu ostatnich pięciu lat:

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa,

• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych),

• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw

jakiegokolwiek emitenta,

• nie pełnił funkcji członka organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które

w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd

komisaryczny, z wyjątkiem:

pełnienia (od kwietnia 2007 r.) funkcji Członka Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowknej Pekabex S.A. Upadłość likwidacyjna spółki została ogłoszona w dniu 4 kwietnia 2005 r. W wyniku działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Zarząd PKB Pekabex S.A. w skład którego od stycznia 2007 r. wchodzą Członkowie Zarządu Emitenta, dnk 2 kwietnia 2007 r. sąd dokonał zmkny trybu postępowania upadłościowego na postępowanie z możliwością zawarcia układu, które to postępowanie toczy się do dnia k zatwierdzenia Prospektu,pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (10.2001 - 07.2004), a następnie Członka Zarządu (21.07.2005 - 30.08.2005) spółki Wirtualna Polska S.A. Upadłość spółki Wirtualna Polska ogłoszono 9kwietnia 2004 r. Postępowanie upadłościowe w stosunku do spółki zostało zakończone w wyniku zawarcia układu z wierzycielami na warunkach zaproponowanych przez Pana Macieja Grabkiego.

Pan Maciej Grabski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz

Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej oraz w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Przedmiot wykładów i badań: zarządzanie ryzykiem cenowym, walutowym mikroekonomia oraz rynek towarowy.

Doświadczenie zawodowe:

University of Minnesota – profesor 1988-1990,

Prezes Agencji Rynku Rolnego – 1990-1993,

Armenia – doradca rządu z ramienia Unii Europejskiej 1995-1997,

Prezes Warszawskiej Giełdy Towarowej – 1997-1999,

Konsultant EDM Man Commoditie Londyn – 1999-2002,

Autor ok. 80 artykułów i dwóch książek. W 1987 roku otrzymał nagrodę Sekretarza Naukowego PAN.

Pan Włodzimierz Rembisz oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-06-29 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Andrzej Kiełczewski  
  2007-06-29 Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Adam Karaś
pią 29, czerwiec 2007 09:52 Opublikował: Szymon Janucik