Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 5/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą

w Łomży, informuje iż w dniu 24 stycznia 2008r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 stycznia 2008r. o zarejestrowaniu zgodnie z Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2007r. zmiany w Statucie Spółki polegającej na zmianie treści art.7.1. Statutu Spółki poprzez dodanie do przedmiotu działalności Spółki zapisu: "15.92.Z – produkcja alkoholu etylowego".
Dotychczasowe brzmienie art.7.1. Statutu Spółki:

"7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków

15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców.

15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych.

15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich

15.96.Z Produkcja piwa.

15.97.Z Produkcja słodów.

15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.

28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich

29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej

40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej

41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.

51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.

51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.

51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.

60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.

60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem.

74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska

74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne

90.00.D Odprowadzanie ścieków

93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"

Zmienione brzmienie Art. 7.1.Statutu Spółki zarejestrowane postanowieniem Sądu z dnia 18.01.2008r.:

"7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków

15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców.

15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych.

15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich

15.92. Z Produkcja alkoholu etylowego

15.96.Z Produkcja piwa.

15.97.Z Produkcja słodów.

15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.

28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich

29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej

40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej

41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.

51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.

51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.

51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.

60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.

60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem.

74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska

74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne

90.00.D Odprowadzanie ścieków

93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"

Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2008-01-25   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2008-01-25   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

pią 25, styczeń 2008 08:25 Opublikował: Szymon Janucik