Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 23/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 09 września 2008r. umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie Centrala-Centrum Korporacyjne w Lublinie.

Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów ziemniaków oraz przetworów ziemniaczanych.

Kredyt udzielony został na okres od dnia 09.09.2008r. do dnia 31.08.2009r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.

Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

  • przewłaszczenie rzeczy przyszłych oznaczonych co do gatunku tj. ziemniaków oraz wyrobów gotowych o wartości co najmniej 16.000.000,00 zł wg cen zakupu, które zostaną nabyte na własność przez Emitenta przy udziale kredytu, znajdujące się w magazynach Emitenta wraz z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Oddział Banku BGŻ S.A. w Łomży,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Pekao S.A. Oddział w Łomży,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Bank Millennium S.A. w Warszawie.

Niniejsza umowa jest drugą umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BGŻ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 26.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis  
  2008-09-10  Andrzej Kiełczewski  Prezes Zarządu  Andrzej Kiełczewski  
  2008-09-10  Adam Karaś  Członek Zarzdu Dyrektor Finansowy  Adam Karaś

 

śro 10, wrzesień 2008 08:43 Opublikował: Szymon Janucik