Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 25/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą

w Łomży informuje o zawarciu w dniu 21 października 2008r. umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Białymstoku.

Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym skupu ziemniaków oraz zakupu produktów skrobiowych i ich pochodnych.
Kredyt udzielony został na okres od dnia 21.10.2008r. do dnia 31.08.2009r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.

Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

1) weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową;

2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta

w Bankach: BOŚ S.A., BGŻ S.A., Bank Millenium S.A., Bank Pekao S.A.;

3) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj. ziemniakach oraz produktach skrobiowych i ich pochodnych zakupionych, przetworzonych

i wytworzonych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2008 o łącznej wartości 16.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ S.A.

Wartość w/w umowy przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Niniejsza umowa jest trzecią umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BOŚ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy na łączną wartość 22.000.000,00 zł.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) i pkt.1 (ustanowienie zastawu) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko    Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2008-10-22   Andrzej Kiełczewski   Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2008-10-22   Adam Karaś   Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś
pią 24, październik 2008 08:24 Opublikował: Szymon Janucik