Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji Emitenta

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Raport bieżący nr 6/2009

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje iż w dniu 7 kwietnia 2009r. wpłynęła do Spółki informacja od osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, że dokonała transakcji kupna akcji PEPEES S.A. na sesjach zwykłych GPW w dniu 1 kwietnia 2009r.
W wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji PEPEES S.A. nabyła 123 177 szt. akcji PEPEES S.A. na sesji zwykłej GPW po średniej cenie 0,37 PLN za 1 akcję.

Raport sporządzono na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2009-04-07 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu    
  2009-04-07 Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  
czw 09, kwiecień 2009 12:03 Opublikował: Szymon Janucik