Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Treść podjętych uchwał na WZA w dniu 27.05.2009 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 12/2009

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2009 r. (dalej "ZWZ").
ZWZ odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie przewidzianej w pkt 8 Porządku Obrad tj. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę 996.000 złotych poprzez emisję 16.600.000 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji akcji Spółki serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki z uwagi na brak wymaganego stosownie do art. 431 § 3a kodeksu spółek handlowych kworum. Ponadto, wobec nieutworzenia ani jednej grupy zgodnie z uchwałą ZWZ określającą liczbę członków rady nadzorczej, nie doszło do wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania grupami (pkt 10 Porządku obrad) i ZWZ podjęło uchwały o zaniechaniu podejmowania uchwały przewidzianej w pkt 11 Porządku obrad.


Zarząd Spółki informuje, iż pełnomocnicy akcjonariuszy Towarzystwo Inwestycyjne Jantar sp. z o.o. oraz Perła Browary Lubelskie S.A. zgłosili sprzeciwy do uchwał numer 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 i 26 (zgodnie z numeracją zawartą w załączniku).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2009-05-28 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu    
  2009-05-28 Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy  

Załączniki

  1. Załącznik-uchwały
pią 29, maj 2009 11:37 Opublikował: Szymon Janucik