Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rezygnacja z emisji papierów wartościowych na podstawie uchwały nr 24

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął informację, iż rozprawy w sprawach z powództw Midston Developments Limited z siedzibą Nikozji i Perła - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie przeciwko Spółce, oba o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał podjętych w dniu 27 maja 2009 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ 2009"), w tym uchwały nr 24 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej o kwotę od 0,06 do 9.960.000 złotych poprzez emisję od 1 do 166.000.000 Akcji serii C (...) podjętej w dniu 27 maja 2009 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Uchwała Emisyjna") zostały wyznaczone na dzień 14 października 2009 r. (por. raport bieżący nr 18/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.). Jednocześnie zabezpieczenie powództwa na rzecz Midston Developments Limited (por. raport bieżący nr 21/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.) powoduje niemożność podejmowania przez Spółkę działań mających na celu wykonanie Uchwały Emisyjnej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylenia uchwał ZWZ 2009.
Oznacza to, że Spółka nie będzie w stanie dochować terminu przewidzianego w art. 431 § 4 KSH, zgodnie z którym prospekt emisyjny papierów wartościowych emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej musi zostać złożony w Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 4 miesięcy od daty Uchwały Emisyjnej. W tej sytuacji Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z ich emisji oraz o podjęciu działań mających na celu usunięcie skutków prawnych rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 83.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C dokonanej w dniu 20 czerwca 2009 r. (por. raport bieżący nr 15/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.).
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
pią 04, wrzesień 2009 11:41 Opublikował: Szymon Janucik