Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zbycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej (raport nr 4/2010)

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje iż w dniu 15 stycznia 2010r. wpłynęła do Spółki informacja od Członka Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu w dniu 13 stycznia 2010r. transakcji sprzedaży akcji PEPEES S.A. w liczbie 300 000 szt. po cenie 0,46 PLN za sztukę w transakcji pakietowej pozasesyjnej oraz o dokonaniu w dniu 14 stycznia 2010r. transakcji sprzedaży akcji PEPEES S.A. w liczbie 215 000 szt. po cenie 0,47 PLN za sztukę w transakcji pakietowej pozasesyjnej. Raport sporządzono na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
pon 18, styczeń 2010 09:21 Opublikował: Szymon Janucik