Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Raport Bieżacy Nr 24/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2010 r. Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku z urzędu zawiesił postępowanie o rejestrację uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian Statutu Spółki w związku z wniesieniem przez Perła Browary Lubelskie S.A. powództwa o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie tej uchwały (por. raport bieżący 23/2010).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
czw 19, sierpień 2010 14:42 Opublikował: Szymon Janucik