Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych

Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku: 1. Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport za I kwartał 2011 r. - 16 maja 2011 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2011 r. - 15 listopada 2011 r. Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 102 ust. 1 w/w rozporządzenia nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2010 roku. Raporty za drugi kwartał nie będą przekazywane w oparciu o § 101 ust. 2 rozporządzenia. 2. Raport półroczny: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. - 31 sierpnia 2011 r. 3. Raporty roczne: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2010 - 22 marca 2011 r. Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2011-01-11 
śro 12, styczeń 2011 11:34 Opublikował: Szymon Janucik