Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Treść uchwał podjętych przez WZA

Raport bieżący nr 14/2011
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 maja 2011 r. (dalej "ZWZ"). Przy treści każdej uchwały podano informacje o zgłoszonych sprzeciwach.

ZWZ rozpatrzyło pierwsze 4 punkty porządku obrad, po czym, na wniosek pełnomocnika akcjonariuszy Midston Developments Limited i TI Jantar sp. z o.o. poparty przez pełnomocnika akcjonariusza Perła - Browary Lubelskie S.A., zarządziło dwutygodniową przerwę w obradach (por. raport bieżący nr 13/2011)

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

  1. Treść uchwał
pon 16, maj 2011 08:27 Opublikował: Szymon Janucik