Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Kolejna przerwa w obradach ZWZA

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 10 maja 2011 r. (raport bieżący nr 10/2011 i 11/2011) kontynuowane po przerwie w dniu 24 maja 2011 r. podjęło uchwałę o kolejnej przerwie w obradach do dnia 2 czerwca 2011 r. do godz..11.00.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
  2011-05-24 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

 

śro 25, maj 2011 08:18 Opublikował: Szymon Janucik