Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 2 czerwca 2011 r.– powzięte uchwały

Raport bieżący nr 19/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 czerwca 2011 r. (dalej "ZWZ"). Do wszystkich uchwał sprzeciwy zgłosili pełnomocnik Perła Browary Lubelskie S.A., pełnomocnik TJ Jantar sp. sp. z o.o., pełnomocnik Midston Developments Limited; pełnomocnik Daniela Russel oraz akcjonariusz Marcin Tofel. Ponadto, akcjonariusz Andrzej Kiełczewski zgłosił sprzeciwy do uchwał nr 45, 50, 62, 63 i 68. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu   Wojciech Faszczewski  2011-06-03 
Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy   Krzysztof Homenda    2011-06-03 
pią 03, czerwiec 2011 22:47 Opublikował: Szymon Janucik