Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2011 r.– akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniach 10 maja, 24 maja i 2 czerwca 2011 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ: ACP sp. z o.o., spółka komandytowa: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na ZWZ, które w dniu 10 maja 2011r. stanowiły 22,71% głosów na ZWZ, w dniu 24 maja 2011 r. stanowiły 25,42% głosów na ZWZ, a w dniu 2 czerwca 2011 r. stanowiły 26,68% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 10,36 %. Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które w dniu 10 maja 2011r. stanowiły 14,25% głosów na ZWZ, w dniu 24 maja 2011 r. stanowiły 15,95% głosów na ZWZ, a w dniu 2 czerwca 2011 r. stanowiły 16,7% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 6,5 %. Robert Malinowski: 3.107.341 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.107.341 głosów na ZWZ, które w dniu 10 maja 2011r. stanowiły 8,2% głosów na ZWZ, w dniu 24 maja 2011 r. stanowiły 9,18% głosów na ZWZ, a w dniu 2 czerwca 2011 r. stanowiły 9,64% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,74 %. Crownmate Trading Ltd: 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 2.600.000 głosów na ZWZ, które dniu 10 maja 2011 r. stanowiły 6,86 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,13 %. Na obradach w dniach 24 maja 2011 i 2 czerwca 2011r., akcjonariusz Crownmate Trading Ltd nie był obecny. Bank Juliusz Baer & Co AG: 2.303.273 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 2.679.500 głosów na ZWZ, które w dniu 10 maja 2011r. stanowiły 6,08% głosów na ZWZ, w dniu 24 maja 2011 r. stanowiły 6,8% głosów na ZWZ, a w dniu 2 czerwca 2011 r. stanowiły 7,14% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,77 %. Łukbut sp. z o.o.: 2.273.961 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 2.273.961 głosów na ZWZ, które w dniu 10 maja 2011r. stanowiły 6% głosów na ZWZ, w dniu 24 maja 2011 r. stanowiły 6,72% głosów na ZWZ, a w dniu 2 czerwca 2011 r. stanowiły 7,05% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,74 %. Towarzystwo Inwestycyjne "Jantar" sp. z o.o.: 2.252.110 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 2.252.110 głosów na ZWZ, które w dniu 10 maja 2011r. stanowiły 5,94% głosów na ZWZ, w dniu 24 maja 2011 r. stanowiły 6,65 % głosów na ZWZ, a w dniu 2 czerwca 2011 r. stanowiły 6,98% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,71 %. Perła Browary Lubelskie S.A.: 2.050.715 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 2.050.715 głosów na ZWZ, które w dniu 10 maja 2011r. stanowiły 5,41% głosów na ZWZ, w dniu 24 maja 2011 r. stanowiły 6,06 % głosów na ZWZ, a w dniu 2 czerwca 2011 r. stanowiły 6,36% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,47%. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 83.000.000 głosów. W dniu 10 maja 2011 r. ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 37.867.225 głosów, tj. 45,62 % ogólnej liczby głosów, w dniu 24 maja 2011 r. ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 33.823.225 głosów, tj. 40,75 % ogólnej liczby głosów, a w dniu 2 czerwca 2011 r. ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 32.229.097 głosów, tj. 38,83 % ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                    Wojciech Faszczewski  2011-06-07
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy    Krzysztof Homenda    2011-06-07
czw 09, czerwiec 2011 12:00 Opublikował: Szymon Janucik