Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Spółka") przekazuje treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 czerwca 2011 r. 1. Pytania pełnomocnika akcjonariusza TI Jantar sp. z o.o. i Midston Developments Limited Treść pytania/żądanej informacji: Dlaczego nierówno traktowani są główni akcjonariusze, gdyż w punkcie 2 zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zostało napisane, że akcjonariusze chcący umieszczać określone sprawy w porządku obrad, powinni przedłożyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe. Jakie są powody dyskryminacji, gdyż Zarząd udzielił mu odpowiedzi, że do żądania nie dołączył dokumentów wykazujących przysługujące mu uprawnienia ani świadectwa depozytowego ani zaświadczenia. Oświadczył, że to nieprawda, gdyż w dniu 21 kwietnia 2011 roku otrzymał pismo od Wojciecha Faszczewskiego w związku z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad i do protokołu złożył wydruk wiadomości mailowej z dnia 21 kwietnia 2011 roku, z godziny 19:17 i kopię zaświadczenia K/WEiR/PH01/11, wydane przez ING Securities S.A. w Warszawie, która według jego oświadczenia była załącznikiem do tego maila i oświadczył, że tym samym dochował terminu, który wyznaczył mu Zarząd do godziny 15:00 w dniu 22 kwietnia 2011 roku. Spytał, dlaczego Zarząd w sposób sprzeczny z prawdą twierdzi, że nie przedłożył ani zaświadczenia ani świadectwa depozytowego i dlatego przedkłada ten dowód zgodnie z pismem Zarządu z dnia 21 kwietnia 2011 roku, wyznaczającego termin do złożenia do godziny 15:00 w dniu 22 kwietnia 2011 roku. Oświadczył, że Zarząd mija się z prawdą i prosi o wyjaśnienie dlaczego tak twierdzi.? Odpowiedź: Termin zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad upłynął 19 kwietnia 2011r. W odróżnieniu od innych akcjonariuszy zgłaszających żądanie, razem z żądaniem nie przedłożył Pan ani zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, ani świadectwa depozytowego potwierdzającego, iż Pana mocodawca posiada co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Przesłał Pan "wyciąg z rachunku", który w ogóle nie był dokumentem, nie został przez nikogo podpisany, a jego treść była wewnętrznie sprzeczna (w rubryce 110 wskazywał na liczbę akcji 1.694.161 a w rubryce 210 na 16.941.611). Mimo braku nakazu prawnego zwracania się z prośbą o uzupełnienie wniosku, zwróciła się do Pana, jako pełnomocnika akcjonariusza, o uzupełnienie wniosku, wyraźnie wskazując podstawę prawną i dokument, który powinien był Pan złożyć, tak aby miał Pan możliwość uzupełnienie tego fundamentalnego braku. Mimo tego, wymagane świadectwo depozytowe przesłał Pan dopiero w dniu 26 kwietnia 2011 r. a więc po terminie do składania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad jak i po terminie, w którym Spółka była zobowiązana opublikować zmieniony porządek obrad. 2. Pytania akcjonariusza Marcina Tofel Treść pytania/żądanej informacji: Dlaczego Zarząd nie uznaje jego za prawidłowo powołanego członka Rady Nadzorczej, nie zawiadamia go o posiedzeniach, jako członka delegowanego do stałego indywidualnego kontrolowania działalności Spółki.? Odpowiedź: Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. Pana nazwisko tam nie figuruje. Treść pytania/żądanej informacji: Czy Zarząd poinformował opinię publiczną, że treść wpisów w KRS w zakresie osób uprawionych do reprezentacji Spółki jest niezgodna, gdyż 30 czerwca 2010 roku wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej i nie mogli oni skutecznie powołać Wojciecha Faszczewskiego na funkcję Prezesa Zarządu? Odpowiedź: Treść wpisów w KRS jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym. Treść pytania/żądanej informacji: Czy Spółka opłaca usługi prawnicze świadczone przez mecenasa Zwolińskiego i mecenasa Motykę z kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak w związku z ich obecnością i usługami prawnymi świadczonymi dnia 10 maja, 24 maja i dzisiaj? Odpowiedź: Spółka korzysta z pomocy kancelarii Soltysinski, Kawecki & Szlęzak i płaci należne jej z tego tytułu wynagrodzenie. Treść pytania/żądanej informacji: Jaki był całkowity koszt obsługi prawnej Spółki w 2010 roku, jak część tej kwoty dotyczy obsługi sporów korporacyjnych w związku z zaskarżeniem uchwał, jakie zostały podjęte w 2009 roku? Odpowiedź: Całkowity koszt obsługi prawnej Spółki w 2010 r. wyniósł 1.541 tys. złotych. Spółka nie prowadzi odrębnej księgowości w zakresie obsługi sporów korporacyjnych, nie jest więc w stanie określić jak cześć tej kwoty dotyczyła sporów korporacyjnych w związku z zaskarżeniem uchwał, jakie zostały podjęte w 2009 roku. Treść pytania/żądanej informacji: W związku z tym, że w rubryce akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2010 roku, Midston posiadał 23 364 845 akcji i był uprawniony do 23 364 845 głosów, spytał czy prawdą jest, że nie występują żadne ograniczenia odnośnie prawa głosu? Odpowiedź: W opinii Zarządu Spółki, Midston Developments Limited nie ma prawa wykonywania prawa głosu stosownie do z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść pytania/żądanej informacji: Jakie podmioty zależne weszły do grupy kapitałowej Pepees i na jakich warunkach finansowych? Odpowiedź: W 2010 r. do Grupy Kapitałowej Pepees dołączył jeden podmiot, mianowicie OZEnergy Sp. z o.o., zawiązana dnia 18 października 2010 r., w której 100% udziałów objęła Spółka w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.000 złotych. 3. Pytania pełnomocnika akcjonariusza Perła Browary Lubelskie S.A. Treść pytania/żądanej informacji: Jakie były koszty zarządu Spółki w 2010 roku, w szczególności do dnia 30 czerwca 2010 roku? Odpowiedź: Koszty ogólnego zarządu Spółki w 2010 roku wyniosły 13.702 tys. złotych (jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki nota 7.4). W pierwszym półroczu koszty te były równe kwocie 7.856 tys. złotych (skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze – sprawozdanie z całkowitych dochodów). Koszty wynagrodzeń zarządu są wyszczególnione zarówno w sprawozdaniu finansowym (nota. 11.2) jak i sprawozdaniu z działalności Spółki (nota 21). Treść pytania/żądanej informacji: Czy Spółka dokonywała jakichkolwiek wypłat wynagrodzeń, uposażeń na rzecz rzekomego Prezesa Zarządu oraz rzekomych członków Rady Nadzorczej po 30 czerwca 2010 roku? Jakie to są koszty w przybliżeniu? Czy Spółka po 30 czerwca 2010 roku, jeśli dokonywała wypłat, podjęła stosowne środki prawne w celu dochodzenia zwrotu tych świadczeń, jako nienależnych w związku z faktem, że osoby te nie pełnią funkcji, które sobie przypisują? Odpowiedź: Wojciech Faszczewski nie jest rzekomym, lecz rzeczywistym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS"), Prezesem Zarządu Spółki. Również członkowie Rady Nadzorczej są ujawnieni w KRS. W drugim półroczu 2010 r. koszty wynagrodzeń na rzecz Zarządu i Rady Nadzorczej wyniosły 389 tys. złotych Treść pytania/żądanej informacji Czy Zarząd zdaje sobie sprawę, że jakiekolwiek dokumenty, pod którymi uwidoczniony jest podpis Wojciecha Faszczewskiego, Krzysztofa Borkowskiego i innych są dokumentami nieważnymi, nieistniejącymi, ze wzglądu na brak uprawnienia do podpisu, zatem będzie to miało wpływ na nieważność uchwał, które się do tych dokumentów odnoszą? Odpowiedź: Wojciech Faszczewski jest rzeczywistym, wpisanym do KRS, Prezesem Zarządu Spółki. Również p. Borkowski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki ujawnionym w KRS. Treść pytania/żądanej informacji: Jakie ewentualne obciążenie będzie się wiązało dla Spółki z faktem powołania w dniu wczorajszym rzekomego członka Zarządu? Odpowiedź: Zarząd nie jest rzekomy. Koszt zatrudnienia drugiego członka Zarządu wynosi ok. 30 tys. złotych miesięcznie. Treść pytania/żądanej informacji: Skąd wynika rozbieżność pomiędzy tym, co otrzymali w projekcie uchwały, a załącznikiem do instrukcji dla pełnomocnika? Odpowiedź: Zarząd przyznaje, iż w projektach uchwał załączonych do formularzy znalazła się błędna wysokość zysku za rok 2011. Niemniej w ogłoszonych raportem bieżącym projektach uchwał kwota ta była prawidłowa. Znajdowała się ona również w opublikowanym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym. Treść pytania/żądanej informacji: Czy w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2010 roku też Pan Dawid Sukacz wydawał Zarządowi polecenia? Odpowiedź: Pan Dawid Sukacz jest członkiem Rady Nadzorczej, więc może uczestniczyć posiedzeniach i naradach Rady Nadzorczej, ale nie wydaje poleceń. Treść pytania/żądanej informacji: Ile kosztowała Spółkę obrona stanowiska i obrona nieważnych uchwał z 2009 roku, nie pytam o wydatki kancelarii? Odpowiedź: Spółka zapłaciła powódce Perła Browary Lubelskie S.A. kwotę 40.181 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 9.811 złotych na rzecz interwenienta ubocznego Midston Developments Limited. Sąd Okręgowy w Białymstoku zasądził również zwrot kosztów na rzecz drugiego powoda Midston Developments Limited w kwocie 42.211 złotych, ale to rozstrzygnięcie nie jest prawomocne. Treść pytania/żądanej informacji: Na jakiej podstawie Zarząd prowadzi kolejne sprawy i powtarza schematy, które doprowadziły do stwierdzenia nieważności uchwał? Odpowiedź: Zadaniem Zarządu jest prowadzenie spraw Spółki. Zarząd nie powtarza żadnych schematów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim..
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2011-06-16
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy    Krzysztof Homenda     2011-06-16
czw 16, czerwiec 2011 13:30 Opublikował: Szymon Janucik