Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Raport bieżący nr 27/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki jako organ uprawniony na podstawie art. 20.2 Statutu Spółki, na mocy podjętej uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Umowa dotycząca przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zostanie zawarta z firmą 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, 60-538 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 3363. Wybór firmy 4AUDYT Sp. z o.o został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka nie korzystała wcześniej z usług firmy 4AUDYT Sp.z o.o . Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                     Wojciech Faszczewski    2011-07-08
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda       2011-07-08
pią 08, lipiec 2011 14:04 Opublikował: Szymon Janucik