Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 30 sierpnia 2011r. umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 Bank udzielił Emitentowi: I. Kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu ziemniaków skrobiowych. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 01 września 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku i zostanie wykorzystany w okresie od dnia 01 września 2011 roku do dnia 29 grudnia 2011 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - hipoteka umowna do kwoty 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, - zastaw rejestrowy na zapasach - wyrobach gotowych o wartości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) - poziom obniżany po każdej spłacie Kredytu w wysokości kwoty spłaty; wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania rzeczy, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. , - weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. II. Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt udzielony został na okres od 01.09.2011r. do dnia 31.08.2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - hipoteka umowna do kwoty 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, - zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości księgowej netto 10.036.681,47 zł (słownie: dziesięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden 47/100 złotych) na dzień 30.06.2011 roku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej - oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania rzeczy, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. , - weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wysokości kapitałow własnych Emitenta. Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                    Wojciech Faszczewski 2011-08-31
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-08-31

śro 31, sierpień 2011 10:07 Opublikował: Szymon Janucik