Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ

Raport bieżący nr 4/2012
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.).
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. („Spółka”) przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 kwietnia 2012 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121, propozycje zmian Statutu Spółki oraz projekty uchwał.

czw 15, marzec 2012 19:39 Opublikował: Szymon Janucik