Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Odwołanie Rady Nadzorczej i powołanie Rady Nadzorczej VII Kadencji

Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji tj Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego oraz członków Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czaplę oraz Pana Piotra Tarachę.

W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej VII Kadencji w osobach: Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Tomasza Łuczyńskiego, Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czaplę oraz Pana Piotra Tarachę. Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego w osobie Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, W-ce-Przewodniczącego w osobie Pana Piotra Tarachy oraz sekretarza w osobie Pana Tomasza Łuczyńskiego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.).
wto 10, kwiecień 2012 18:44 Opublikował: Szymon Janucik