Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta do raportu nr 17/2012 - ZWZ w dniu 11 czerwca - powzięte uchwały (raport nr 17/2012)

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W pierwotnej treści raportu oraz w załączniku mylnie zostało nazwane walne zgromadzenie jako nadzwyczajne. W dniu 11 czerwca 2012 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEPEES.

Prawidłowo treść raportu powinna mieć brzmienie:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2012 r. (numeracja uchwał zgodna z aktem notarialnym) wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu

Załączniki

  1. Powzięte uchwały
śro 13, czerwiec 2012 10:13 Opublikował: Szymon Janucik