Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Raport Okresowy SA-RS

Treść raportu w załączniku:
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2004 2003 2004 2003
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 025 203 634 49 361 45 787
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 391 8 088 1 857 1 819
  III. Zysk (strata) brutto 5 512 5 891 1 220 1 325
  IV. Zysk (strata) netto 3 911 3 518 866 791
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 312 5 133 2 504 1 154
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 963 -9 227 -3 976 -2 075
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 268 1 395 2 051 314
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 617 -2 699 579 -607
  IX. Aktywa, razem 159 867 154 379 39 193 32 728
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 531 90 144 22 440 19 110
  XI. Zobowiązania długoterminowe 22 510 13 292 5 519 2 818
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 57 775 65 732 14 164 13 935
  XIII. Kapitał własny 66 581 62 670 16 323 13 286
  XIV. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 1 721 1 488
  XV. Liczba akcji (w szt.) 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,34 3,01 0,74 0,68
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 56,91 53,56 13,95 11,36

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 29, kwiecień 2005 13:38 Opublikował: Szymon Janucik