Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczących umów kredytowych

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 9 października 2012r. niżej wymienionych umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie Centrala Centrum Korporacyjne w Olsztynie. I. Bank przyznał Emitentowi limit kredytowy w ramach linii wielocelowej do wysokości 32 000 000,00 PLN (słownie trzydzieści dwa miliony złotych), z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej (sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6 700 000,00 PLN) oraz kredyty obrotowe celowe w rachunku kredytowym z przeznaczeniem na skup ziemniaków (sublimit na kredyty obrotowe celowe do kwoty 25 300 000,00 PLN), na niżej wymienionych warunkach: - okres kredytowania: od 10-10-2012r do 31-08-2014, - cel kredytowania: skup ziemniaków do kwoty 25.300.000 PLN, bieżąca działalność do kwoty 6.700.000 PLN - spłata kredytu: Linia Wielocelowa ma charakter odnawialny co oznacza, że każda spłata całości lub części zadłużenia w ramach Linii Wielocelowej powoduje, że Linia Wielocelowa odnawia się w tym zakresie i może być ponownie wykorzystana w okresie ważności przyznanej Linii. Okres spłaty kredytu w rachunku bieżącym nie może przekraczać 24 miesięcy. Całkowita spłata kredytów obrotowych nieodnawialnych nastąpi w dniu 31-08-2013 (dla kredytów udzielonych w roku 2012) oraz w dniu 31-08-2014 ( dla kredytów udzielonych w roku 2013). Kredyty te będą spłacane w ratach miesięcznych, które będą płatne w okresie od stycznia do sierpnia w w/w okresie kredytowania, - oprocentowanie kredytów: stopa WIBOR dla depozytów 1M plus marża banku, - prowizje i opłaty należne bankowi: prowizja przygotowawcza i opłata administracyjna, - zabezpieczenie kredytów: 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w BOŚ S.A., 3) Hipoteka łączna w wysokości 48 000 tys. PLN ustanowiona na nieruchomościach: - położonych w Łomży oraz miejscowościach Jednaczewo i Stare Kupiski, gm. Łomża, - położonych w miejscowości Bronisław gm. Strzelno, pow. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, - prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 4) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku w wysokości 150% kwoty kredytów obrotowych celowych tj. ziemniakach oraz produktach gotowych (zakupionych, przetworzonych i wytworzonych) w trakcie kampanii ziemniaczanych przez Kredytobiorcę, które będą znajdowały się na terenie zakładu PPS PEPEES S. A. w Łomży pod adresem 18-402 Łomża, ul. Poznańska 121 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. II. Bank przyznał spółce zależnej od Emitenta - Przedsiębiorstwu Przemysłu Ziemniaczanego BRONISŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limit kredytowy w ramach linii wielocelowej do wysokości 8 000 000,00 PLN (słownie osiem milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej (sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500 000,00 PLN i sublimit na kredyty obrotowe w rachunku kredytowym do kwoty 7 500 000,00 PLN, w tym z przeznaczeniem na skup 4 900 000,00 PLN), na niżej wymienionych warunkach: - okres kredytowania: od 10-10-2012r do 31-08-2014, - cel kredytowania: skup ziemniaków do kwoty 4.900.000 PLN, bieżąca działalność do kwoty 3.100.000 PLN - spłata kredytu: okres spłaty kredytu w rachunku bieżącym nie może przekraczać 24 miesięcy. Całkowita spłata kredytów obrotowych nieodnawialnych nastąpi w dniu 31-08-2013 (dla kredytów udzielonych w roku 2012) oraz w dniu 31-08-2014 ( dla kredytów udzielonych w roku 2013). Kredyty te będą spłacane w ratach miesięcznych, które będą płatne w okresie od stycznia do sierpnia (w w/w okresie kredytowania), - oprocentowanie kredytów: stopa WIBOR dla depozytów 1M plus marża banku, - prowizje i opłaty należne bankowi: prowizja przygotowawcza i opłata administracyjna, - zabezpieczenie kredytów: 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w BOŚ S.A., 3) poręczenie wekslowe udzielone przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A 4) Hipoteka łączna w wysokości 12.000 tys. PLN ustanowiona na nieruchomościach: - położonych w miejscowości Bronisław gm. Strzelno, pow. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, - położonych w Łomży oraz miejscowościach Jednaczewo i Stare Kupiski, gm. Łomża, - prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 4) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku w wysokości 150% kwoty kredytów obrotowych celowych tj. ziemniakach oraz produktach gotowych (zakupionych, przetworzonych i wytworzonych) w trakcie kampanii ziemniaczanych przez Kredytobiorcę, które będą znajdowały się na terenie zakładu PPZ BRONISŁAW Sp. z o. o. w Bronisławiu pod adresem 88-320 Strzelno, Bronisław 41 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. III. Bank przyznał spółce zależnej od Emitenta – Zakładom Przemysłu Ziemniaczanego "LUBLIN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limit kredytowy w ramach linii wielocelowej do wysokości 3 500 000,00 PLN (słownie trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej (sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 900 000,00 PLN i sublimit na kredyty obrotowe w rachunku kredytowym do kwoty 2 600 000,00 PLN, w tym z przeznaczeniem na skup 1 600 000,00 PLN), na niżej wymienionych warunkach: - okres kredytowania: od 10-10-2012r do 31-08-2014, - cel kredytowania: skup ziemniaków do kwoty 1.600.000 PLN, bieżąca działalność do kwoty 1.900.000 PLN - spłata kredytu: okres spłaty kredytu w rachunku bieżącym nie może przekraczać 24 miesięcy. Całkowita spłata kredytów obrotowych nieodnawialnych nastąpi w dniu 31-08-2013 (dla kredytów udzielonych w roku 2012) oraz w dniu 31-08-2014 ( dla kredytów udzielonych w roku 2013). Kredyty te będą spłacane w ratach miesięcznych, które będą płatne w okresie od stycznia do sierpnia (w w/w okresie kredytowania), - oprocentowanie kredytów: stopa WIBOR dla depozytów 1M plus marża banku, - prowizje i opłaty należne bankowi: prowizja przygotowawcza i opłata administracyjna, - zabezpieczenie kredytów: 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w BOŚ S.A., 3) poręczenie wekslowe udzielone przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A 4) Hipoteka łączna w wysokości 5.250 tys. PLN ustanowiona na nieruchomościach: - prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, - położonych w miejscowości Bronisław gm. Strzelno, pow. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, - położonych w Łomży oraz miejscowościach Jednaczewo i Stare Kupiski, gm. Łomża wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 5) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku w wysokości 150% kwoty kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, tj. ziemniakach oraz produktach gotowych (zakupionych, przetworzonych i wytworzonych) w trakcie kampanii ziemniaczanych przez Kredytobiorcę, które będą znajdowały się na terenie zakładu ZPZ LUBLIN Sp. z o. o. w Lublinie pod adresem 20-402 Lublin, ul. Betonowa 9 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Za kryterium uznania za umowy znaczące przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.06.2012r. wynosił 91.136 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2012-10-10 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2012-10-10 
czw 11, październik 2012 12:50 Opublikował: Szymon Janucik