Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Umowa dotycząca rozwiązania sporu prawnego dotyczącego PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 7/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka") , informuje, iż w dniu 5 czerwca 2012 r. Spółka zawarła warunkową umowę z Konsorcjum Lubelska Korporacja Finansowa Sp. z o.o. ("LFK") oraz Krzysztofem Borkowskim ("KB") dotyczącą zrzeczenia się przez LFK i KB wszelkich roszczeń wobec Skarbu Państwa i Spółki związanych ze sporem dotyczącym własności 59% udziałów w PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o. ("Trzemeszno") w tym związanych lub wynikających z toczących się przez różnymi sądami postępowań sądowych ("Umowa"). W zamian za zrzeczenie się roszczeń oraz cofnięcie wszelkich pozwów, wniosków i innych pism wszczynających postępowania, Spółka zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej 10 % ceny zakupu przez Spółkę od Skarbu Państwa udziałów w Trzemesznie, nie mniejszej niż 5.700.000 złotych. Niewykonanie zobowiązań przez LFK i KB zobowiązywałoby ich do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000.000 złotych, przy czym zapłata kar umownych nie wyłączała uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Umowa została zawarta pod dwoma warunkami: (i) zawarcia umowy zrzeczenia się roszczeń ze Skarbem Państwa oraz (ii) nabycia przez Spółkę od Skarbu Państwa wszystkich udziałów w Trzemesznie. W dniu 22 listopada 2012 r. zawarto Aneks do Umowy, w którym przedłużono okres jej obowiązywania z dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz podwyższono wynagrodzenie do kwoty 9.990.000 złotych. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy zostało opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 185, poz. 1439) w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postepowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 Nr 67, poz. 476).
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                 Wojciech Faszczewski 2013-05-17 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-05-17 
pią 17, maj 2013 17:04 Opublikował: Szymon Janucik