Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2013 r.- powzięte uchwały

Raport bieżący nr 10/2013
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2013 r. (numeracja uchwał zgodna z aktem notarialnym) wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-06-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-06-13 
czw 13, czerwiec 2013 15:13 Opublikował: Szymon Janucik