Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Raport bieżący nr 13/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki jako organ uprawniony na podstawie art. 20.2 Statutu Spółki, na mocy podjętej uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Umowa dotycząca przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. zostanie zawarta z firmą Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 186. Wybór firmy Mazars Audyt Sp. z o.o został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka nie korzystała wcześniej z usług firmy Mazars Audyt Sp.z o.o . Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-06-26 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-06-26 
śro 26, czerwiec 2013 15:33 Opublikował: Szymon Janucik